Студии

 1. An Idealizational Approach to Mind-Brain Problem. – In: Stefanov, A.S., Stupoff, R., Batouleva, T. et a. (eds.). Civilization, Knowledge Values. Varna, P. Beron, 1994.
 1. Човешката психика в квазисоциална преориентация. – В: Философски изследвания . Том 1. С., 1993.
 1. Идеализационно-фалибилистката стратегия в познанието и трансцендантализмът . – В: Трансцендентална философия, наука,   морал.
 1. Апология на нестандартните доминанти във философията. – В: Сава Петров. Доминантивъв философията и науката. С., 1993.
 1. Трипластовата структура на човешката психика в чист вид. – В: Трансцендентална философия, наука, морал. С., 1993.
 1. Природата на човешката психика в онтологична перспектива. – В: Естествознанието и биологията пред прага на ХХI век. Варна,1992.
 1. Метапознавательний фон открития в диалектическом контексте. – В: Проблеми соотношения диалектикой и логикой. С., 1990.
 1. За идеализационен подход към проблема за идеалното. – В: Философията между  традициите и съвремеността. С., 1990.
 1. За онтологично-плуралистичните основания на диалектичните логики. – В: Фундаменталното знание между  онтологичните дилеми и познавателнте  проблеми. С., 1990.
 1. Понятието „идеално” в онтологична перспектива. С., 1990.
 2. Традиционните методи в развитието на диалектическия метод и нетрадиционната методология. – В: Проблеми на теоретичното наследство  на Маркс. С., 1986.
 1. Аспекти от приложението и механизма на диалектическия метод. – В: Маркс и Философското познание. С., 1984.
 1. Проблемът за идеалното във философска интерпретация. – Годишник на Софийския университет. Том 73, С., 1982.
 1. Материалистическият метод и обосноваването на философията. – В: 100 г. Антидюринг. С., 1981.
 1. Методологическо състояние на проблема за идеалното. – В: Актуални проблеми  на материалистическата диалектика като теория на познанието  (колективна монография. С., 1979.
 1. Диалектическият метод и проблемът за идеалното. – В: Колект. монография: Актуални проблеми на диалектиката като теория на познанието. С., 1979.
 1. За диалектическото противоречие. – Годишник на Софийския университет. Том 68, С., 1978.