Статии

 1. Отвъд натурализма и проблема за природата на психичното. – Философски Алтернативи, 1994, кн.1.
 2. Човешкото съзнание като когнитивно-афективна цлост. – Философия, 1995, кн.1.
 3. Идеализационният фалибилизъм  в епистемологията – Философски Алтернативи, 1993,кн. 3.
 4. Човешкото съзнание като еротично сливане на идеално и субективно. – В: Цивилизация, познание, ценности. Варна, 1994.
 5. Диалогизирани позиции. – Философски алтернативи, 1993, кн. 1. Човешкото съзнание в културно-семиотичен  контекст. – Философски Алтернативи, 1994, кн. 6.
 6. Idealizational versus empirical fallibillism. XIX World Congress of Philosophy, Moscow, 22-28 August 1993, V. 1, Book of abstracts.
 7. An Idealizational Approach to Mind-Brain Problem. XIX World Congress of Philosophy, Moscow, 22-28 August 1993, V. 1, Book of abstracts.
 8. Лично мнение за нелични неща. – Философски алтернативи, 992, кн. 1.
 9. Психофизиологичният проблем в хипотетико-идеализационна  интерпретация. – Философски алтернативи, 1992, кн.11/12.
 1. Об идеализационном подходе к проблеме идеального. – Философские науки.
 2. Towards an Idealizational Mind-Brain Prototheory. – Darshana International Quarterly. Vol.  XXX,   N 118 (1991).
 1. Човешката психика м материалистично-монистичен контекст. – Философска Мисъл, 1991, кн. 8.
 1. Преорентиране в онтологично-гносеологичното изследване на психичното. – Философска мисъл, 1991, кн. 3.
 1. Философията – продукт на свободна творческа дейност (насоки и перспективи). – Стъпов, Росен, А. Кръстева, И.Кацарски, Н.Богомилова, П.Стайков  – В: Философска мисъл 1/1991, с.111-116.
 1. Съвременният материализъм за идеалното. – Ново време, 1990, № 6.
 2. Възможности на онтологичния подход за понятийно развитие на идеалното. – Философска мисъл, 1987, кн.11.
 1. От традиционни към нетрадиционни тенденции в онтологията. – Философска мисъл, 1989, кн.9.
 1. Вместо увод. – В: Фундаменталното знание между онтологичните дилеми и познавателните проблеми. С., 1990.
 1. Metodology of Non-Traditional Type. VIII International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 1987, Vol. 4 Part 2, Section 6.
 1. Гносеология на идеалното и нейните проблеми. – Философска мисъл,1984, кн.4.
 2. Проблемът за идеалното и информационният подход. – Философска мисъл, 1986, кн. 6.
 1. Онтологията като органично-системна програма. – Философска мисъл, 1982,кн.6.
 2. Субстратният подход като методология? – Философска мисъл, 1982, кн. 4.
 3. От съставителите (увод). – В: С. Петров. Доминанти във философията и науката. С., 1993.
 1. За целостта на идеалното. – Философска мисъл, 1978, кн. 10.
 2. Логическите парадокси във философска интерпретация. – Софийски университет, 1973, кн. 4.
 1. Систематизиране и определяне на диалектическите категории. – В: Диалектика как теория и  метод. М., 1980.
 1. Комплексни гносеологични изследвания (в съавторство). – Философска мисъл, 1976, кн. 8.
 1. Научен обзор в сп. Вопросы философии. – Философска мисъл, 1980, кн.1.
 2. Концепции за произхода на живота и човека. – сп. Младеж, 1972.
 3. Бедите и греховете на философията (в съавторство с проф. Н. Михова) – седм. Литературен форум, 1990, брой 33.
 4. Философията в търсене на изгубения си образ. – седм. Литературен форум, 1992, брой 1.
 5. Философската генеративност в методологически контекст. – Философски алтернативи, 1996, кн.1..
 6. Проблемът с феноменалните свойства . Болката. – Философски алтернативи. 1998, кн. 2.
 7. Идеализационно-фалибилистката стратегия в познанието и трансцендентализмът. – Философски алтернативи, 2010, кн. 1.