Биография

РОСЕН ПЕТРОВ СТЪПОВ е роден на 13 юни 1948 година в София, в семейството на писателя Петър Стъпов. Завършва специалност „Философия” във Философския факултет на Софийския университет „Св.Кл.Охридски” /1973/.   Бил е хоноруван  асистент във Философския факултет от 1973 до 1976 година, а след това  започва работа като научен сътрудник в Институт по философия.

През 1990 защитава  докторска дисертация на тема: „Понятието „идеално” в онтологична перспектива”.

През 1992 година е избран за ст.н.с.II ст. В Институт по философия.

Избран за директор на Институт за философски изследвания, БАН през 1995.

Завеждащ секция „Онтология” към  ИФИ.

Член на редколегията и зам.главен редактор на списание „Философски алтернативи”.

По негово предложение списание „Философска мисъл” се преименува  във „Философски алтернативи”.

Научни интереси в следните области:  онтология, епистемология, философия на науката, логика.

Използва,  освен български, английски и руски език.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s